Regulamin

§ 1. Regulamin serwisu internetowego mateuszgola.pl

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu mateuszgola.pl oraz zasady świadczenia usług na odległość́, jak również reguły postepowania reklamacyjnego.
 3. Z usług oferowanych przez serwis mogą̨ korzystać́ osoby posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów oraz konsultacja wideo lub telefoniczna z opiekunem prawnym.
 4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta miedzy Usługodawcą a Klientem. Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez serwis dochodzi poprzez zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.

§ 2.  Definicje pojęć użytych w regulaminie

Adres e-mailKlienta –oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu kontaktowym,

Formularz zamówienia– oznacza formularz zamówienia, którego wypełnienie jest niezbędne do korzystania z usług w ramach serwisu


Formularz kontaktowy – oznacza formularz kontaktowy służący do kontaktu z Usługodawcą

Klient – oznacza osobę̨ fizyczną, osobę̨ prawną oraz jednostkę̨ organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność́ prawną, a która korzysta  z usług świadczonych przez Usługobiorcę̨ w ramach serwisu,


Serwis – oznacza stronę̨ internetową dostępną̨ pod adresem domeny internetowej mateuszgola.pl,

Umowa– oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną

Usługa– oznacza wszelkie usługi konsultacji online świadczone przez Usługodawcę̨ w ramach serwisu,

Usługodawca– oznacza podmiot świadczący usługi zgodnie z obowiązującym prawem tj.

§ 3. Usługi

 1. Usługi świadczone przez serwis mateuszgola.pl mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient uzyskuje przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, odpłatności za usługę̨, możliwych form komunikacji, specyfiki usług świadczonych zdalnie
 3. Usługodawca w ramach serwisu mateuszgola.pl świadczy następujące formy odpłatnych usług:–  konsultacje online – to rozmowa wideo Klienta z Usługodawcą przeprowadzana za pomocą wskazanej przez usługodawcę platformy wideokonferencyjnej (m. in. Skype, Zoom)
 1. Świadczenie usług odpłatnych uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnego z ceną podaną przy usłudze w formularzu zamówienia.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu mateuszgola.pl niezbędne jest
 3. a) wejście do serwisu – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu mateuszgola.pl

 4. b) wybranie zakładki „Umów spotkanie”


c) wybór rodzaju i terminu konsultacji 

 1. d) wypełnienie formularza zamówienia zawierającego dane klienta w zakresie:
 • imię
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • 
adres e-mail

 1. d) dokonanie płatności przez bramkę płatności dostępną w Serwisie
 2. e) zakreślić́ oświadczenie o akceptacji regulaminu i polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.

 3. Usługobiorca może korzystać́ z usług dostępnych w serwisie mateuszgola.pl z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych, o których mowa w niniejszego Regulaminu.
 • 4 Warunki techniczne
 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług elektronicznych serwisu mateuszgola.pl jest spełnienie przez Klienta minimalnych wymagań́ technicznych w zakresie sprzętu komputerowego oraz łącza internetowego. Minimalne wymagania sprzętowe:

-Komputer z dostępem do sieci Internet

-
Szybkie łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s (pobieranie i wysyłanie)

– Kamera internetowa, słuchawki, mikrofon

 1. Aby zrealizować́ zamówioną usługę̨ niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę̨ konta elektronicznego (adresu e-mail).

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź́ ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają̨ Usługobiorcy korzystanie z Usług.
 • 5 Zawarcie umowy

1.Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez serwis dochodzi poprzez zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.


2.W celu rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu mateuszgola.pl niezbędne jest zapoznanie się̨ i akceptacja wszystkich postanowień regulaminu

3.Klient ma możliwość dokonania rezerwacji wizyty po uprzednim wypełnieniu formularza zamówienia, wyborze rodzaju usługi oraz terminu świadczenia usługi  i dokonaniu płatności online za usługę̨.


4.Zawarcie umowy, w ramach której będą̨ świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie wybranych usług

5.Rezerwacja wizyty jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez serwis mateuszgola.pl na potrzeby świadczenia usługi konsultacji online.


6.Do zawarcia Umowy na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu mateuszgola.pl dochodzi z chwilą wybrania i opłacenia usług. Fakt zawarcia Umowy jest każdorazowo potwierdzany wiadomością̨ e-mail, wysyłaną na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.


 1. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe na 48 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu. Po upływie tego czasu płatności nie będą̨ zwracane.

 2. W przypadku odwołania wizyty przez Usługodawcę z powodów losowych, Usługodawca proponuje klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla klienta terminie lub zwracana jest opłata za wizytę̨, bądź́ jeśli klient tego sobie życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejnej wizyty.
 • 6 Zasady kontaktu Klienta ze Specjalistą

1.Usługodawca inicjuje kontakt z Klientem w ustalonym z Usługobiorcą przez Usługodawcę trybie

 1. W razie braku zalogowania się̨ do systemu Klienta w przeciągu 15 minut od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi, prowadzący konsultację ma prawo anulować spotkanie. Klientowi nie przysługuje wówczas prawo zwrotu pieniędzy za umówioną wizytę̨.
 2. Jeśli Klient przewiduje opóźnienie w połączeniu z prowadzącym i powiadomi go mailowe lub telefoniczne- wówczas Specjalista będzie oczekiwał na połączenie z Klientem.
 3. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe nie później niż̇ 48 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu. Po upływie tego czasu płatności nie będą̨ zwracane.
 4. W przypadku niemożności odbycia konsultacji z powodu lezącego po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę̨.
 5. W przypadku odwołania wizyty przez Usługodawcę z powodów losowych, Usługodawca proponuje klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla klienta terminie lub zwracana jest opłata za usługę̨, bądź́ jeśli klient tego sobie życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejnej usługi.
 • 7 Płatności za usługi
 1. Konsultacje są przez serwis mateuszgola.pl odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie https://wordpress2068501.home.pl/drgola/produkt/konsultacja-online-50-min/. Usługodawca oferuje możliwość́ opłacenia usługi za pośrednictwem bramki płatności internetowej
 2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość́ skorzystania z innych form płatności po uprzednim kontakcie z usługodawcą serwisu pod adresem: kontakt@mateuszgola.pl
 3. Usługobiorca z chwilą zamówienia usługi, która ma zostać́ świadczona na jego rzecz, zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
 4. Dokonanie płatności następuje w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym operatora bramki płatności.
 5. Opłata za wybraną usług świadczoną w ramach serwisu powinna być́ dokonana niezwłocznie, po dokonaniu wyboru usługi. W przypadku braku wpłaty usługa nie będzie realizowana, a rezerwacja zostaje anulowana.
 6. Usługodawca wystawi Klientowi fakturę̨,
 7. Usługodawca może zmienić́ cenę̨ za usługę̨ z pierwszym dniem każdego miesiąca kalendarzowego. Usługi zarezerwowane przed terminem wejścia w życie nowego cennika usług pozostają dostępne dla Klienta w cenie zakupu..
 • 8 Prawa i obowiązki stron

1.Usługodawca:


a) w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się̨ świadczyć́ na rzecz Klienta usługi zgodnie z jej treścią̨ i postanowieniami regulaminu.

 1. b) zobowiązuje się̨ zachować́ w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 2. c) kieruje się̨ polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.

 3. d) ponosi odpowiedzialność́ za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

 4. e) może odstąpić́ od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 5. f) w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
 6. g) w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.


h) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń́ technicznych z nim związanych

 1. i) ma prawo do zmiany postanowień́ regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.
 2. j) zakaz nagrywania konsultacji wideo, konsultacji bez uzyskania zgody Klienta w formie pisemnej.
 3. Klient:
 1. a) ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami regulaminu.


b) może złożyć́ reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.


 1. c) ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 2. d) ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.

 3. e) zobowiązuje się̨ do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością̨ oraz mogących uszkodzić́ serwis lub system komputerowy. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawcy będą̨ przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości.
 4. f) zobowiązuje się do nienagrywania konsultacji bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 • 9 Odstąpienie od umowy
 1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy,
 2. Prawo odstąpienia od umowy to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać́ złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się̨ z nim zapoznać́ nie później niż̇ 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż̇ 24 godziny klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę̨.]
 • 10 Postepowanie reklamacyjne i rozwiazywanie sporów

1.Klient ma prawo złożyć́ reklamację dotyczącą korzystania z płatnej części serwisu mateuszgola.pl w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi lub dnia, w którym miała być́ ona wykonana.

2.Reklamacja powinna zostać́ sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Usługodawcy: kontakt@mateuszgola.pl

3.Reklamacja powinna zawierać́:

 1. a) dane Klienta: imię̨ i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;
 2. b) przedstawienie problemu, który jest przyczyną reklamacji – wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę̨.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę̨ nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomoc wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu kontaktowym.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić́ roszczeń́ na drodze postepowania sądowego.
 5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą̨ działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
 6. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu strony mogą̨ dochodzić́ roszczeń́ na drodze postepowania sadowego.
 • 11 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administrator danych osobowych chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą̨ być́ przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie serwisu mateuszgola.pl

§12 Postanowienia końcowe

1.Klient, który zamierza skorzystać́ z usług serwisu mateuszgola.pl oświadcza:

a) zapoznał się̨ z niniejszym Regulaminem;


b) w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;


c) zapoznał się̨ z treściami zamieszczonymi w serwisie mateuszgola.pl dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności

2.Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść́ umów zawartych przed

opublikowaniem zmian. Zmiana regulamin następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu mateuszgola.pl

3.Usługodawca nie będzie udostępniać́ informacji przekazywanych przez Klienta podczas konsultacji online, osobom trzecim.

Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu podczas konsultacji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń́

 woli, stosuje się̨ przepisy ustawy z dni lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa

polskiego.

Scroll to Top